La fundació

Qui som

La Fundació Nou Mil·lenni és una entitat privada sense ànim de lucre situada a Barcelona. Va ser constituïda per voluntat dels fundadors, Sr. Joaquim Puig i Corcoy i Sra. Mª Teresa Marcet Ballber l’any 2001.

Està inscrita en el registre de Fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1625.

La Fundació Nou Mil·lenni va ser creada amb el desig de contribuir a la creació d’una societat millor, exclusivament dirigida a ajudar als infants, adolescents i joves, independentment de la seva procedència, i amb l’objectiu de permetre’ls assolir els seus somnis i aspiracions.

La Fundació Nou Mil·lenni impulsa projectes que donin respostes als reptes que planteja la societat, intentant abastar les situacions amb més dificultat de risc social i personal.

Missió i finalitat

La Fundació Privada Nou Mil·lenni té per objecte, amb caràcter general, el foment i desenvolupament d’obres socials, benèfiques, assistencials, docents i/o culturals i de desenvolupament de l’activitat científica en el mon de les ciències de la salut en l’àmbit infantil i adolescent i li serà pròpia qualsevol activitat que, encara que indirectament, estigui dirigida a aquesta finalitat.

Així mateix, té per objecte especial la realització i participació en programes adreçats al desenvolupament integral del jovent necessitat, de forma que aquest es pugui integrar en el procés productiu i assolir, en un futur proper, el paper que li correspon a la societat. Aquest objecte pot ser realitzat mitjançant l’atorgament de premis, beques, subvencions i especialment mitjançant el foment d’activitats adreçades al procés d’ensenyament de joves necessitats.

Per a la consecució de les finalitats de la Fundació es desenvolupen les activitats que el Patronat considera necessàries mitjançant altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions.

Composició òrgan de govern i equip directiu

El Patronat és l’òrgan de govern i de representació de la Fundació i vetlla perquè es compleixi la finalitat fundacional i la destinació dels seus recursos a favor dels beneficiaris.
Els membres que formen el Patronat s’hi dediquen de manera desinteressada, amb responsabilitat i compromís. El Patronat té un perfil bàsicament familiar.

Actualment la seva composició és la següent:

Composició Patronat

Joaquim Puig i Corcoy

Fundador i President

Joan Puig i Corcoy

Vocal

Joan Puig De Dou

Vocal

Ignasi Puig De Dou

Vocal

Antoni Puig De Dou

Vocal

Joaquim Puig De Dou

Vocal

Jaume Puig De Dou

Vocal

Miquel Àngel Tovar Martínez

Vocal