Project Description

La Fundació Nou Mil·lenni col·labora en diversos projectes de Salesians Sant Jordi des de l’any 2002. També col·labora en projectes de la Fundació Jovent i amb el banc d’aliments de la Parròquia de Sant Oleguer.

PROJECTES DELS CENTRES OBERTS  DE SALESIANS SANT JORDI

El Centre Obert és un equipament social de caràcter diürn que realitza una tasca educativa, fora de l’horari escolar, que vol donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat i la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo i que vol compensar les deficiències socioeducatives dels infants, adolescents i joves en situació de risc social. Aquests arriben pels canals de derivació dels diferents agents socials de la zona on està ubicat el Centre (SBAS, centres educatius, EAIA …). És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant o adolescent i que basa la seva intervenció́, des de l’educació́ social i compensatòria, en l’atenció́ personalitzada mitjançant el treball tutorial individual, el grupal, la família, el treball en xarxa i la comunitat. Aquest any 2020 s’han recolzat els Centres oberts de 7 barris amb una situació social d’especial dificultat (alt nivell de l’atur, població immigrada sense documentació, etc.) i amb un índex de problemàtica infantil molt alt (baix rendiment escolar, abandonament escolar prematur, dificultats de socialització, etc.)

La Fundació Nou Mil·lenni recolza els Centres Oberts de Salesians Sant Jordi de Barcelona: Ciutat Meridiana, Martí Codolar, Don Bosco Navas; de Girona; Lleida; Mataró i Sant Adrià de Besòs-La Mina.

S’atenen un total de 408 infants, amb la participació de 48 professionals i el recolzament de 61 persones voluntàries.

INSERCIÓ SOCIOLABORAL – SALESIANS SANT JORDI

Els itineraris d’inserció sociolaboral de Salesians Sant Jordi tenen com a finalitat principal l’activació de joves amb dificultats d’accés al món de la feina.

El projecte s’estructura en les següents fases:

 1. Acollida i tutoria inicial diagnòstica: l’educador/a de l’entitat acull la demanda del/la jove fent una tutoria inicial per fer una primera valoració. Aquesta primera presa de contacte es basa en una orientació al/la jove centrada en potenciar les seves competències i habilitats bàsiques, el coneixement territorial i la participació en la comunitat.
 2. Procés tutorial d’acompanyament: tot el projecte s’estructura en base a tutories de seguiment del/la jove amb el seu educador/a referent, qui l’acompanyarà en tot el seu procés de construcció del propi projecte socioeducatiu i socioprofessional, independentment dels blocs o mòduls en què finalment participi.
 3. Anàlisi de l’ocupabilitat: motivacions i interessos, mercat de treball i ocupacions.
 4. Formació prelaboral: Si la base de la valoració de les tutories amb el/la jove, es considera de mutu acord que iniciï un procés de formació prelaboral, aquest/a es podrà incorporar a aquest mòdul formatiu que es desenvolupa des de l’entitat que poden ser de diferents tipologies.
 5. Orientació per a la formació o la inserció laboral: Una mica feta aquesta fase és, a partir de l’anàlisi d’ocupabilitat dels nois/es decideixen quin itinerari formatiu seguir, ja sigui al centre o en d’altres entitats. Alguns joves també poden fer opció per accedir al mercat de treball, en aquest cas se’ls fa l’acompanyament i orientació.

La Fundació Nou Mil·lenni recolza els projectes de Salesians Sant Jordi a Barcelona (Ciutat Meridiana i Martí Codolar); Lleida; Mataró.

Durant l’any 2020 s’han atès un total de 136 adolescents i joves, que han estat acompanyats per 21 persones contractades (educadors/es i talleristes) i 2 voluntaris/es.

AULES D’ESTUDI – SALESIANS SANT JORDI

El projecte Aula d’Estudi té com per finalitat fomentar la igualtat d’oportunitats i la reducció del fracàs escolar, oferint un espai d’integració i creixement personal. S’adreça a infants i adolescents d’entre 6 i 16 anys, amb dificultats per seguir el ritme escolar, amb especial atenció als infants i adolescents immigrats. Es proposa prevenir i evitar les situacions de risc i afavorir l’èxit escolar, la integració social a través de l’aula, compensar dèficits socioeducatius, i promoure l’educació integral dels infants i adolescents.

L’Aula d’Estudi s’adreça a infants, adolescents i joves escolaritzats que tinguin necessitat d’un suport escolar, ja sigui:

 • Per ser nouvinguts amb les dificultats que això comporta per adquirir nous aprenentatges.
 • Per presentar dificultats lleus d’aprenentatge, que impedeixen el seguiment del curs escolar amb normalitat.
 • Perquè necessiten reforçar o aprendre habilitats, hàbits instrumentals i estratègies d’aprenentatge bàsics.
 • Perquè presenten un cert bloqueig en front de les dinàmiques escolars.
 • Per no tenir a casa seva ni un lloc, ni un ambient on estudiar i fer els deures, i en molts casos, tampoc disposen d’eines específiques d’estudi i treball (ordinador, enciclopèdies, material didàctic multimèdia).
 • Per no disposar de cap persona que els pugui ajudar i/o motivar i reforçar en la tasca escolar.

La Fundació Nou Mil·lenni recolza les aules d’estudi de Salesians Sant Jordi de les Ciutats de: Mataró, La Mina i Sant Boi de Llobregat.

Durant l’any 2020 s’han atès un total de 95 infants i adolescents, amb la participació d’11 professionals i la col·laboració de 7 voluntaris.

PROJECTE ATLAS, D’ACOLLIDA D’INFANTS I ADOLESCENTS IMMIGRANTS – SALESIANS SANT JORDI

L’Atles acull adolescents nouvinguts d’entre 11 i 17 anys que fa menys d’un any que resideixen a Catalunya. Té per finalitat acompanyar-los en el seu procés d’incorporació al nou entorn des de dos àmbits: el suport a la integració escolar, i el suport a la integració social, realitzant activitats d’acollida (tallers de conversa, participació, seguiment del procés escolar, orientació familiar …) .

De la mateixa manera es combina aquest treball d’acollida amb un treball intensiu de coordinació amb les entitats del municipi que ja acullen entre les seves activitats a aquests nois i noies, trencant amb els possibles obstacles possibles (manca de preparació de les entitats, quotes, difusió entre la comunitat immigrada de la possibilitat de participació, seguiments de les possibles derivacions).

Per tant el fet de tractar d’una proposta vinculada a les intervencions que venen desenvolupant-se amb aquesta població en el municipi, fa que sigui necessària una voluntat de treball en xarxa, concretant aquest treball en estructures que possibilitin la coordinació dels diferents serveis (escoles, instituts, serveis socials, etc.) a el mateix temps es fomenta la participació en els recursos normalitzats de la zona com qualsevol altre ciutadà de barri trencant amb les possibles dificultats que es puguin donar en el cas d’aquest col·lectiu.

La Fundació Nou Mil·lenni recolza el projecte Atlas que Salesians Sant Jordi desenvolupa a la ciutat de Sant Boi de Llobregat.

Durant l’any 2020 s’han atès 16 nois/es, amb el suport de 3 educadors/es.

SUPORT A L’EMANCIPACIÓ D’ADOLESCENTS I JOVES TUTELATS I EXTUTELATS

Aquest servei vol oferir acompanyament, assessorament i seguiment individual als adolescents i joves tutelats i extutelats, per a que pugin iniciar i consolidar el seu procés d’emancipació i de construcció d’un projecte de vida quan facin la majoria d’edat i marxin dels centres on estan tutelats.

Es vetlla per a que cada jove pugui assolir la seva emancipació desenvolupant al màxim les seves competències personals, laborals i socials en els diferents àmbits en els que es relaciona i desenvolupa.

Per assolir aquesta fita cal:

– Establir el recolzament d’un referent adult que acompanya, assessora a cada jove en el seu procés de maduració.

– Un pla de treball realista en el que el jove s’impliqui tant en la seva elaboració com en el seu desenvolupament.

– Un habitatge digne i assequible amb una organització senzilla i pactada per tal de dur a terme una vida autònoma.

– Recursos materials suficients per a poder subsistir de forma independent.

– Formació adequada a les seves capacitats i possibilitats.

Aquest projecte es realitza a la ciutat de Lleida.

S’han atès un total de 52 adolescents i joves que han estat acompanyats per 5 professionals amb la col·laboració de 9 voluntaris.

MATERN INFANTIL – SALESIANS SANT JORDI

Aquest servei té la finalitat de donar suport a noies que tenen dificultats d’assumir la funció maternal de forma adequada. Aquestes noies accedeixen al servei derivades dels Serveis Socials, però han d’assumir voluntàriament la participació en aquest.

Al servei participen amb els seus infants de 0 a 3 anys que no estan en cap llar d’infants. En la pràctica, es tracta d’oferir-los la descoberta d’actituds adequades i recursos concrets que els permetin fer una tasca adequada en el creixement i maduració dels seus fills i viure la maternitat des d’una perspectiva positiva. A més, se’ls dona la possibilitat de fer elles mateixes processos de maduració personal, segons les necessitats de cadascuna.

La Fundació Nou Mil·lenni recolza el Matern Infantil que Salesians Sant Jordi desenvolupa a la ciutat de Sant Adrià de Besòs al barri de La Mina.

Durant l’any 2020 s’han atès 20 mares i 23 infants. Hi han intervingut 5 professionals i han col·laborat 4 voluntaris.

FES-TE JOVE (SERVEI D’ACOMPANYAMENT A ADOLESCENTS I JOVES) -SALESIANS SANT JORDI

Es tracta d’un servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat que puguin assolir progressivament la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

Aquest servei es pot prestar integrat amb la resta de serveis d’intervenció socioeducativa i coordinat amb serveis especialitzats d’acolliment residencial, perquè es tracta d’un projecte diferent i complementari del Centre Obert i dels projectes de segona oportunitat educativa. Aquest servei pot convertir-se en porta d’entrada per adolescents que un cop hagin fet un procés en aquest projecte passin al Centre Obert o a projectes de segona oportunitat educativa, o bé que sigui una porta de sortida per a adolescents que fa molts anys que han estat al Centre Obert o en projectes de segona oportunitat educativa i han assolit els objectius que van motivar el seu ingrés al centre.

Aquest projecte es desenvolupa al municipi de Sant Boi de Llobregat.

Durant l’any 2020 s’han atès 22 joves, que han estat acompanyats per 3 educadors/es.

FUNDACIÓ JOVENT

La Fundació Privada Nou Mil·lenni col·labora amb la Fundació Jovent des de l’any 2018 en el projecte Restaurant Formatiu i des de l’any 2020 en el projecte Cuina per la ocupació.

La Fundació Privada Jovent té com a objectiu principal la promoció d’iniciatives per adolescents, joves i adults d’ambients populars que afavoreixin llur inserció en els diferents àmbits socials, especialment en el camp laboral. Aquesta finalitat fundacional es portarà a terme, entre d’altres, amb aquestes 3 activitats que afecten directament al projecte objecte de la col·laboració de la Fundació Jovent: La generació d’ocupació directe per a joves en situació de risc. La promoció de l’emprenedoria. El recolzament a la creació d’empreses.

I és en la primera línia on posem especialment l’esforç donant oportunitats d’ocupació a uns joves que en condicions normals no tenen aquesta possibilitat i que veuen barrat el seu accés a l’ocupació per no poder demostrar ni competències, ni habilitats, ni experiència prèvia que validi la formació prelaboral o ocupacional adquirida al nostre centre o altres centres especialitzats.

Ho fem a partir de tres àrees:

Àrea 1. Aglutina tots els serveis de restauració propis i els de càtering per a esdeveniments d’entitats, empreses i persones de la xarxa amiga. Serveis relacionats amb les formacions d’hosteleria i cambrers de les PES.

Àrea 2. Aglutina tots els serveis  i projectes que es desenvolupen per a tercers:

 • Serveis relacionats amb les formacions industrials (manteniment, neteja, arts gràfiques,…) de les PES.
 • Serveis de manteniment de locals i habitatges
 • Serveis de transport de materials a diferents entitats socials del barri
 • Serveis d’experiències prelaborals a la comunitat
 • Serveis de serigrafia i estampació per a esdeveniments.
 • Serveis de manipulació

Àrea 3. Aglutina les activitats de dinamització vinculades a la formació de monitors/es de temps lliure i monitor esportiu.

Durant l’any 2020 s’han atès 82 joves i es van fer 215 contractes.

PROJECTE MENJAR PER EMPORTAR

Aquest projecte sorgeix a partir d’una anàlisi de la realitat en que es detecta en alguns territoris a algunes persones i famílies en situació de vulnerabilitat social i econòmica i amb dificultats per a garantir el poder fer un menjar diari. Aquesta situació a més a més es complica amb la situació de pandèmia provocada per la COVID19 i s’incrementa el seu abast. Es treballa en 3 línies:

Distribució de menús a usuaris de Serveis Socials: s’ha establert un acord amb els serveis socials de la zona d’Horta Guinardó per distribuir a usuaris dels diferents Centres de Servei Socials, especialment persones amb problemes de salut mental, per repartir 140 menús setmanals.

Distribució de menús a usuaris de la xarxa d’entitats de barri: A la zona nord de Nou Barris, hi ha molta població amb baixos recursos econòmics que actualment no estan rebent prestacions de serveis socials i molta població nou vinguda en situació irregular que no poden accedir. Degut a aquesta necessitat, amb la implantació d’aquest projecte s’ha atès a aquestes famílies perquè puguin gaudir d’àpats saludables.

Oferir un servei de menú per emportar: el preu d’aquest menú seria a un cost inferior al menú ordinari que donem als restaurants de la fundació, entenem que els recursos econòmics de moltes famílies han disminuït amb la crisis econòmica provocada pel covid-19. La demanda és directa, no a través de serveis socials o les entitats socials. Donat que el preu del menú és molt baix s’ha pogut arribar a persones, especialment gent gran que tenen pensions baixes i que volen menjar de forma més diversa i econòmica que si cuinessin ells/es mateixos. A més a més per alguns casos amb més dificultat per a desplaçar-se s’ha fet repartiment a domicili (dins del barri).

El projecte s’ha dut a terme a la ciutat de Barcelona i en concret als barris de Horta, el Carmel, Ciutat Meridiana i Torre Baró.

S’han repartit 190 menús setmanals.